Polígono de la Mancomunitat de Debabarrena, Vermican, Campaña de Sensivilización, Estudio de Redimensionamiento

Les empreses situades en un polígon acostumen a ser grans generadors de residus que s’han de gestionar mitjançant el sistema municipal. O sigui, potser són poques empreses però són responsables de grans volums. Per tant, és important que separin bé les seves aportacions per afavorir l’èxit del sistema de recollida municipal.
Des de Vermican proposem realitzar dues accions en una ( 1 + 1 = 1) per implicar als grans generadors situats als Polígons Industrials: una Campanya de Sensibilització i un Estudi de Redimensionament.

Contenedores en un Polígono de la Mancomunitat de Debabarrena, Vermican, Campaña de Sensivilización, Estudio de Redimensionamiento

Campanya de Sensibilització

Una manera de garantir la participació exitosa de les empreses situades en Polígons Industrials és realitzar una Campanya de Sensibilització.

Les Campanyes de Sensibilització han de ser diferents segons el tipus de generador a qui ens adrecem. Per exemple, no és el mateix la població en general, que els usuaris d’un càmping o bé les empreses d’un Polígon Industrial. Cada públic té les seves necessitats i característiques.

El principal objectiu de qualsevol Campanya de Sensibilització és informar de:

 • Com s’ha de participar en la separació i recollida dels residus.
 • Quins són els beneficis per a la comunitat si es fa bé.
 • I quins són els problemes que es generen si NO es fa bé.
Nave de un Polígono de la Mancomunitat de Debabarrena, Vermican, Campaña de Sensivilización, Estudio de Redimensionamiento

Estudi de Redimensionament

Un Estudio de Redimensionament es un exercici d’anàlisis de la situació actual del sistema de recollida en una zona concreta i proposar el millor sistema per a garantir el màxim volum de recollida per separació.

Els passos d’un Estudi de Redimensionament són:

 • Limitar geogràficament el territori a estudiar
 • Concretar el tipo de generadores de residus a analitzar.
 • Comptabilitzar la quantitat de residus, per fracció i volum.
 • Estudiar la viabilitat de diferents sistemes de recollida: porta a porta, contenidors, sistemes mixtos… segons:
  • Característiques tècniques
  • Inversió
  • Recursos materials i personals

Visites personalitzades

Tota Campanya de Sensibilització ben plantejada i efectiva, recomana realitzar visites personalitzades a cada un dels generadors. Ja sigui mitjançant carpes informatives o conferències, entre altres opcions.

Aquestes visites també es poden aprofitar per poder captar informació necessària per fer l’Estudi de Redimensionament. El tipo d’informació que es pregunta és:

 • Fraccions produïdes per cada gran generador
 • Quantitats generades
 • Freqüència de generació
 • Horaris de depòsit dels residus
 • Principals problemes i inconvenients
 • Qualsevol altre informació

Els Polígons Industrials de la Mancomunitat de Debabarrena

La Mancomunitat de Debabarrena i Vermican van realitzar un 1+1 = 1 en els seus Polígons Industrials amb un gran èxit d’acceptació i de resultats.

La Mancomunitat Comarcal de Debabarrena està formada pels municipis de Mallabia, Ermua, Eibar, Soraluze, Elgoibar, Mendaro, Deba i Mutriku. Es va constituir com a Mancomunitat Comarcal el 1982. Les seves competències en residus són la recollida de residus urbans i assimilables i la neteja viària.

tres contenedores en una calle de un Polígono de la Mancomunitat de Debabarrena, Vermican, Campaña de Sensivilización, Estudio de Redimensionamiento

Mala separació i molt film

La Mancomunitat havia detectat cert descontrol en la separació en origen i reciclatge dels residus del sector industrial. A més, intuïa que hi havia gran quantitat de fracció film dins de la fracció resta. Un material que de recollir-se de manera separada podria reciclar-se fàcilment i obtenir uns ingressos o retorns considerables. Molt per sobre de les fraccions paper i cartró o dels envasos lleugers.

2 visites, 2 objectius

L’equip tècnic de Vermican va realitzar aproximadament 700 visites en total. Concretament, dues a cada responsable de residus de totes les empreses situades en aquests Polígons Industrials. Es van realitzar amb un espai de temps d’un mes entre visita i visita.

Objectius de la 1a visita:

 • Conèixer “in situ” el nombre de contenidors de resta i de recollida selectiva disponible i el seu estat.
 • Recordar i informar sobre la correcta separació de residus en els seus contenidors corresponents i el seu posterior reciclatge
 • Sensibilitzar de la importància per a les arques municipals així com pel medi ambient realitzar la separació en origen correctament.  

Objectius de la 2ª visita:

 • Validar si ha hagut millora en la utilització dels contenidors després de la primera visita.
 • Resoldre qualsevol dubte pendent.
 • Conèixer el volum de generació de la fracció film de cada una de les empreses.
 • Preguntar als generadors de film, si estarien interessats en participar en una nova recollida selectiva per a la fracció del film.
Contenedores en una puerta de una nave industria de un Polígono de la Mancomunitat de Debabarrena, Vermican, Campaña de Sensivilización, Estudio de Redimensionamiento

Anàlisis de la situació i proposta de millores

Amb tota la informació obtinguda en les dues visites, l’equip tècnic de Vermican va realitzar l’anàlisi per concretar el dimensionament de l’actual sistema de recollida en els Polígons Industrials.

Les principals conclusions van ser:  

– Es van proposar canvis de situacions i el número de contenidors per equilibrar la equiparar la quantitat de residus generats de cada fracció i els seus corresponents contenidors. Així poder:

 • Evitar la brutícia deguda a la col·locació de residus fora dels contenidors per estar totalment plens.  
 • Ajustar el número de trajectes dels camions de recollida.
 • Possibles ajustos futurs de la taxa comercial per la generació real de cada gran productor.

– Casi la meitat de las empreses situades als Polígonos Industrials de la Mancomunitat de Debabarrena són generadors de la fracció film.

– El 98% de las empreses generadores de film estan interessades en una nova recollida de film. O sigui, separar el film que generen dels altre residus i introduir-lo en el seu contenidor corresponent.

A Vermican hem realitzat altres projectes on els protagonistes eren els Polígons Industrials. L’estudi d’un servei Porta a Porta a pels Polígons Industrials de Basauri és un exemple.