Dirigides a entitats públiques

  • Tramitació d’ajuts i subvencions.
  • Redacció d’ordenances municipals introduint criteris d’economia circular.
  • Estudis fiscals per a regular les taxes de residus municipals.
  • Adhesió als convenis dels Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP)
  • Seguiment i declaració dels residus recollits.

Dirigides a empreses de serveis de recollida

  • Redacció de memòria tècnica i memòria d’activitats de sensibilització ambiental per a la presentació a licitacions.
  • Tramitació d’ajuts i subvencions.
  • Adhesió als convenis dels Sistemes Integrats de Gestió de residus.
  • Subministrament i instal·lació de compostadors individuals i zones de compostatge comunitari.
  • Realització de projectes per a la gestió i tractament dels biorresidus propis.