La separació en origen permet el reciclatge de qualitat i evita la disposició final o la incineració de productes i materials que tenen un valor.

Els biorresidus suposen la major part en pes de la bossa de residus municipals, a més que per la seva naturalesa de fàcil descomposició i tractament, mereixen una atenció especial.

Des de Vermican treballem per implantar la separació de la fracció orgànica de residus municipals amb contenidors (oberts i tancats) o mitjançant compostatge domèstic i comunitari, així com per implantar la recollida de la fracció vegetal.

Els nostres estudis analitzen la situació actual per poder dimensionar de forma òptima la implantació futura en el territori. Les fases que comprèn són les següents:

 • Diagnòstic de la situació actual
  • Territorial
  • Urbanístic
  • Gestió, recollida i tractament de residus
 • Definició de l’estratègia d’implantació
 • Característiques i requeriments per a la nova implantació
 • Criteris tècnics i econòmics per a la nova implantació
 • Balanç de costos
 • Cronograma d’implantació
 • Altres (campanyes de sensibilització, fiscalitat, etc.)
 • Propers passos a seguir

Els estudis d’implantació es complementen amb l’elaboració de mapes de risc, mapes d’ubicació (contenidors, compostadors), mapes d’àrees d’influència, mapes de viabilitat (gradients, indicadors), etc. mitjançant eines GIS.

Posem èmfasi en la realització de treball de camp (entrevistes, enquestes, caracteritzacions, …) a més del treball tècnic i analític. És imprescindible el coneixement de l’entorn per poder realitzar una correcta diagnosi del territori.

Compostador modular Vermican
Compostador modular Vermican