Les licitacions públiques són un eix fonamental de l’activitat de l’administració pública i per tant del seu poder d’influència en el sector privat així com la societat en general. La introducció de clàusules ambientals és un dels exemples.

Col·laborem amb les administracions per preparar la licitació de serveis de recollida de residus municipals i neteja viària.

Portem a terme totes les fases del projecte: diagnosi i avantprojecte dels serveis, redacció del plec de prescripcions tècniques, assessorament al plec de condicions administratives, puntuació de les ofertes presentades i seguiment de la implantació de la nova contracta.