La situació actual en matèria mediambiental així com els requeriments jurídics i normatius, exigeixen un canvi de model i impuls a la recollida selectiva. L’exemple més clar i eficaç en aquest sentit és la recollida porta a porta, una recollida separada davant del punt de generació amb un calendari preestablert i que permet realitzar un control de la qualitat incidint en la coresponsabilitat del productor.

Des de Vermican treballem en l’estudi, implantació i seguiment de sistemes de recollida porta a porta per a la ciutadania, sector comercial o industrial, tant per a residus municipals o assimilables com per a residus industrials i perillosos, amb l’objectiu de controlar i executar el cicle complet i integral de la fracció estudiada.

Els nostres estudis analitzen la situació actual per a poder dimensionar de forma òptima la implantació futura al territori. Les fases que comprèn són les següents:

 • Diagnòstic de la situació actual
  • Territorial
  • Urbanístic
  • Gestió, recollida i tractament de residus
  • Marc legal
 • Definició de l’estratègia d’implantació
 • Característiques bàsiques model de recollida (contenerització, freqüències, horaris,…)
 • Dimensionament de la recollida
  • Característiques dels usuaris
  • Rutes de recollida
  • Temps de recollida
  • Mitjans materials
  • Mitjans humans
 • Viabilitat econòmica
  • Costos (inversions, materials, personal, manteniment,…)
  • Ingressos / Estalvis
  • Balanç de costos
 • Viabilitat ambiental
  • Balanç d’emissions (petjada de carboni)
 • Resultats
 • Control i seguiment
 • Aspectes relatius a les ordenances municipals
 • Altres aspectes (estratègies de comunicació i captació)
 • Factors clau per a l’èxit
 • Pròxims passos a seguir

 

Els estudis d’implantació es complementen amb l’elaboració de mapes de risc, mapes d’ubicacions (contenidors, compostadors,…), mapes d’àrees d’influència, mapes de viabilitat (gradients, indicadors), etc. mitjançant eines GIS.

Posem èmfasi en la realització de treball de camp (entrevistes, enquestes, visites,…) a més de les tasques tècniques i analítiques. És imprescindible el coneixement de l’entorn per a poder realitzar una correcta diagnosi del territori.

 

Projectes relacionats

 • Estudi de recollida porta a porta de la fracció vegetal (FV) a la zona rural del municipi de Soraluze
 • Estudi de recollida porta a porta dels municipis de Tui y Baiona
 • Estudi de recollida porta a porta del municipi de Sanxenxo
 • Estudi de recollida porta a porta del municipi de Santa Comba
 • Estudi de recollida porta a porta per a grans generadors del municipi d’Arteixo
 • Estudi de recollida porta a porta per a polígons industrials de Basauri