Instalaciones_punto limpio_montbui_2020_Vermican (4)

Les deixalleries són instal·lacions on la població pot dipositar residus que, per la seva naturalesa, volum o quantitat, no es poden introduir al circuit de separació de residus habitual del municipi, siguin mitjançant contenidors de carrer, sistemes de recollida porta a porta, o compostatge comunitari o domiciliari…

Les deixalleries són instal·lacions que, a més, poden impulsar altres dinàmiques socials i la conscienciació al voltant d’aspectes mediambientals, econòmics i de reducció i gestió de residus.

Les deixalleries fixes o mòbils, haurien de complementar el sistema de recollida de residus urbans que tingui qualsevol població, com el de contenidors als carrers, la porta a porta o el compostatge comunitari o domiciliari.
A més, el Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), exposa l’obligació d’incloure espais habilitats per a aquests que puguin ser destinats a la preparació per a la reutilització a les instal·lacions de recollida, prioritzant així la reutilització d’aquest residu per sobre de la seva valorització o eliminació.

Els principals objectius de les deixalleries

Instalaciones_punto limpio_montbui_2020_Vermican (6)

Els principals objectius de les deixalleries són:
– Reduir la presència d’impropis a cadascun dels contenidors de les diferents fraccions.
– Reduir al màxim el volum de contingut dels contenidors de resta per pagar menys per la seva gestió a la planta.
– Fomentar la cultura del reciclatge entre la població.
– Millorar la sensibilització de la ciutadania entenent la deixalleria com a centre referencial de la prevenció, la reutilització i el reciclatge.

Principals problemes d’una deixalleria

Però hi ha municipis que, tot i tenir aquestes instal·lacions presenten alguns problemes:
– Són serveis infrautilitzats.
– No poden assumir la quantitat d‟aportacions que els arriba.
– Necessiten un disseny nou per l’arribada de nous tipus de residus o nous hàbits de la població.
– No són eficients en la gestió.

Dubtes freqüents en projectar una deixalleria

També hi ha ajuntaments que, al plantejar-se la creació del servei de deixalleria, se’ls ha generat molts dubtes:

Instalaciones_punto limpio_montbui_2020_Vermican (2)
 • Deixalleries fixes, mòbils o els dos models?
 • Quina tipologia de residus cal recollir?
 • Quin perfil professional de personal necessito? Puc crear llocs de treball?
 • Quin sistema de bonificació per ús puc implementar?
 • Amb accés restringit i d’autoservei o amb accés lliure i assistència?
 • La digitalització del servei és opcional? Els seus beneficis per a la gestió, informació i fidelització dels usuaris
 • Què necessita el punt net per adaptar-lo als requeriments que estableix el RD 110/2015, i així poder preparar-lo per a activitats de preparació per a la reutilització?

Els nostres tècnics experts de Vermican aporten experiència i coneixement suficient per ajudar a concretar quin model de gestió de deixalleries és millor per a cada municipi.

Deixalleries, fixes o mòbils

Instalaciones_punto limpio_montbui_2020_Vermican (3)

Hi ha molts factors a tenir en compte per establir la necessitat d’optar per una instal·lació fixa de deixalleria, instal·lació mòbil o ambdues. Cal analitzar la disposició geogràfica de la població, la tipologia de residus sòlids urbans que més es generen, els hàbits de generació de residus….

Els punts fixos requereixen una inversió en una infraestructura fixa en un espai ampli que permeti, en general, l’accés de vehicles per poder fer les aportacions fàcilment als diferents contenidors.

Les deixalleries mòbils en canvi, requereixen d’un vehicle que apropa a la població els contenidors específics per a residus no habituals (RAEEs, piles, etc.). Normalment s’estableix una ruta amb diferents punts del municipi amb uns dies i horaris preestablerts i comunicats prèviament als usuaris. És convenient que sigui una instal·lació que faci evident des del punt de l’usuari que els residus es classifiquen en diferents contenidors ja en el moment que els lliura. Així es genera confiança a l’usuari en el sistema de separació.

Deixalleries amb valor social

Les deixalleries són una oportunitat de generació d’ocupació. Però també de generació d’ocupació per a persones amb risc d’exclusió social o bé amb capacitats diverses. Per això, molts municipis opten a atorgar la gestió d’aquestes instal·lacions a entitats locals que treballen per oferir oportunitats laborals a persones amb dificultats.

Deixalleria, centre referencial de prevenció, reutilització i reparació

Instalaciones_punto limpio_montbui_2020_Vermican (1)

Les deixalleries són una eina molt útil a l’hora de fomentar actuacions de prevenció, reutilització i reparació. Són un espai que es pot convertir en un punt d’atracció de la població per fer altres activitats relacionades amb la reducció o el tractament de residus.

Així, una instal·lació d’aquest tipus, a més de recollir selectivament els residus, pot servir per realitzar actuacions que afavoreixin la prevenció, la reutilització i la reparació, com ara tallers de reutilització, jornades de reparació amb professionals, creació d’un centre referencial sobre el compostatge, etc.

Digitalització de la deixalleria

La digitalització facilita la gestió del servei amb la possibilitat de recopilar i concentrar diferents dades que possibiliten:

El dimensionament de gestió del servei: poder saber la temporalitat de recollida de cada tipus de residu per gestionar el lliurament als operadors, establir torns de treball segons horaris de més afluència…
La creació de bonificacions: vinculades o no a altres programes de fidelització municipal, identificar l’usuari i el seu ús de la instal·lació
La consulta de l’usuari: informació pública d’horaris, i rutes en cas de deixalleries mòbils, bonificacions, activitats…

Instalaciones_punto limpio_montbui_2020_Vermican (5)

Fases de creació d’una deixalleria

Des de Vermican, proposem:

Anàlisi del sistema actual de gestió de residus a les deixalleries, del volum de residus generat, de les característiques geogràfiques del territori, de les antigues experiències en campanyes de sensibilització o informació sobre gestió de residus…

Dimensionar el servei mitjançant una diagnòstic de la situació actual:

 • Disseny de l’espai (entrada amb bàscula, nous contenidors…)
 • Situar geogràficament els punts de la instal·lació fixa o mòbil.
 • Establir el millor sistema digital per a la gestió
 • Concretar la necessitat del nombre de llocs de treball i els seus perfils
 • Dissenyar campanyes d’informació per crear o millorar l’hàbit d’ús daquest servei entre la població.

Implementació d’actuacions concretes per a cada realitat municipal:

 • Coordinació de la construcció del punt net
 • Augment de la seguretat a les instal·lacions, per evitar robatoris i destrosses.
 • Optimització de la classificació dels residus que arriben. Una classificació més detallada permet augmentar el preu de venda de determinats materials al mercat de la valorització.
 • Millores en la senyalització de la deixalleria, i elements d’informació
 • Augment dels tipus de residus admesos: millores als contenidors i espais d’emmagatzematge
 • Millorar el control i informació de les entrades i sortides (registre)
 • Implementació del sistema de bonificacions per ús
 • Campanya d’informació per generar, incrementar i fidelitzar usuaris
 • Implantació d’una nova activitat de recuperació i preparació per a la reutilització de residus.
 • Creació d’espais públics destinats a l’autoreparació i l’intercanvi d’objectes i utensilis diversos (mobles, roba, petits electrodomèstics, joguines…).
 • Incorporació o millores en els sistemes de recollida mitjançant minideixalleries, deixalleries mòbils, o recollides específiques de residus voluminosos per apropar el servei a la ciutadania
 • Formació del personal intern, extern, tècnic, etc.

Així doncs, les deixalleries s’han de plantejar com una necessitat per cobrir la gestió d’un tipus de residus però que té un alt potencial per convertir-se en un espai de foment de la cultura sostenible, socialment, econòmicament i ambientalment parlant.