Vermican Soluciones de Compostaje està assessorant a la Junta de Castella i Lleó en la implantació de compostatge comunitari a la comunitat autònoma mitjançant un estudi d’idoneïtat dels diferents municipis sobre la base de diferents criteris. Proximitat a les plantes de tractament, recollida selectiva, índex de ruralitat, etc., s’estudiaran per establir una jerarquia i una estratègia d’implantació a les diferents províncies que la composen.