Compostador modular Vermican

La Comarca de la Jacetania avança en el seu projecte d’implantació a tot el territori comarcal del sistema de recollida selectiva de matèria orgànica en origen. Es va començar el 2016 amb un projecte pilot de compostatge comunitari a Artieda, que a causa del seu bon funcionament, s’està exportant a altres localitats de menys de 200 habitants. A final d’aquest any el sistema de compostatge comunitari estarà operatiu en 11 localitats i en 2019 es pretén arribar a un total de 27 pobles.

 

Actualment la mitjana de reciclatge a la comarca se situa en el 22,80%, estant per sobre de la mitjana espanyola, que és del 20%. L’objectiu per 2023, per adaptar-se a la normativa europea, es situa en el 50%. Els residus orgànics representen el 50% del total dels residus, de manera que el seu reciclatge és l’única opció per poder complir els objectius previstos.

 

La Comarca va començar treballant en el reciclatge de la matèria orgànica en 2016, amb un projecte pilot en Artieda, que ha funcionat satisfactòriament, amb la implicació dels veïns de la localitat. El compost que es genera s’està utilitzant ja en jardins públics i privats o en horts, sent molt demandat per la població, per la seva bona qualitat, segons ha destacat la presidenta de la Comarca de la Jacetania, Montse Castán.

 

Per a aquest any 2018 la Comarca destina un pressupost de 100.000 euros per al projecte de compostatge, que prové tant de recursos propis com de subvencions concedides pel Ministeri de Medi Ambient.

 

Recentment s’han instal·lat compostadors comunitaris a Salvatierra de Esca, Mianos, Santa Creu de la Serós, Larués i Borau. I abans que finalitzi aquest any s’instal·laran cinc més a Arrés, Arbués, Binacua, Sigüés i Alastuey, segons ha explicat el tècnic de Medi Ambient de la comarca, Fernando Rei.

 

Campanya de sensibilització

 

Per a que el procés tingui èxit és fonamental la implicació de la població, de manera que conjuntament amb la instal·lació de les infraestructures, es realitza una campanya de sensibilització i informació, a càrrec de l’empresa Vermican. Inclou una caracterització inicial dels residus, per veure com es recicla realment. En general, el 80% del que apareix al contenidor de rebuig és reciclable si es realitza correctament la separació de residus.

Posteriorment, es porta a terme una campanya porta a porta per informar a tots els veïns de cada localitat i animar-los a que participin en el projecte de compostatge i una formació in situ a la compostadora per explicar-los com dipositar els residus orgànics, com remoure’ls, airejar- i tapar-los. S’entrega una galleda per a la matèria orgànica per fer els residus a casa i portar-los en aquest recipient a la compostadora. Per finalitzar en procés es realitza una segona caracterització dels residus, perquè els veïns comprovin les millores implantades en el reciclatge dels mateixos.

 

També s’han realitzat tallers de sensibilització en els centres escolars de la comarca, principalment el CRA Riu Aragó. Es va donar formació als professors i s’han fet tallers amb els alumnes. El següent pas és la formació al personal dels menjadors escolars.

 

Els avantatges d’aquest sistema són nombroses, entre elles, s’estalvia en els costos de recollida de residus, s’eviten trasllats i problemes mediambientals generats pels abocadors i es reutilitzen materials, segons ha destacat Joaquín Giménez, conseller comarcal de Medi Ambient.

 

Paral·lelament al desenvolupament d’aquest sistema, la Comarca de la Jacetania està estudiant la possibilitat d’implantar el cinquè contenidor (marró) en localitats de major població, com Villanúa, Canfranc, Ansó o Hecho. Per a això seria necessària també la construcció d’una o diverses plantes de tractament de la matèria orgànica, cosa que encara està per decidir.