Franja perimetral servei de neteja de boscos i vegetació de Vermican

Amb els temporals de fred i neu dels darrers anys, molts arbres dels boscos han petit danys. Així, hi ha molta fusta seca que fàcilment pot esdevenir combustible en cas d’incendi. Per això, ara més que mai, les franges perimetrals de baixa combustió són una important eina passiva per evitar incendis forestals.

De fet, per llei, els municipis catalans han de garantir una franja de 25 metres d’amplada entre el límit urbanitzat i l’inici de la zona rústica. Actualment, existeixen diferents fonts de finançament per contractar els serveis tècnics de direcció facultativa d’obra i d’execució.

Vermican, amplia la seva capacitat tècnica i aporta la seva experiència per oferir el servei Direcció Facultativa d’obra per l’obertura i manteniment de les franges perimetrals de baixa combustió a Catalunya.

Les franges perimetrals busquen reduir el risc d’incendi dins el nucli urbanitzat i, en cas de foc, que s’expandeixi cap a l’exterior

Prevenció passiva dels incendis

El clima, l’abandonament dels cultius i les característiques de la superfície forestal al nostre territori fa de la prevenció d’incendis un tema prioritari i inexcusable. Les tasques informatives i de vigilància són indispensables per reduir el número d’incendis forestals que hi ha cada any, i l’existència de franges perimetrals de baixa combustibilitat és una eina complementària que també fa una prevenció passiva dels incendis.

Franges perimetrals per reduir el risc d’incendisTreballs per fer franges perimetrals amb direcció tècnica de Vermican

Les franges perimetrals busquen:

 • Reduir el risc dels incendis dins el nucli urbanitzat
 • i, si hi ha foc, que s’expandeixi cap a l’exterior

D’aquesta manera, es millora la seguretat de les persones, dels habitatges i de les infraestructures existents.

Gràcies als criteris tècnics dels experts forestals i de sistemes geogràfics d’informació, es pot

 • Concretar el traçat de la franja perimetral: tant el punt geogràfic com la seva extensió.
 • El tractament de la vegetació que la compon: tala, estassada, poda, tipus de tractament per la retirada de les restes generades…

Franges perimetrals de 25 metres d’amplada

La legislació sectorial vigent, que principalment està marcada per la Llei 5/2003 i pel Decret 123/2005 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, determina una franja de seguretat de 25 metres d’amplada des de l’exterior de les parcel·les situades als perímetre de la zona urbanitzada. Amb aquesta amplada, es considera que la continuïtat horitzontal i vertical entre la vegetació existent i els edificis evita la propagació d’incendi cap a dins i cap a fora del nucli urbanitzat.

Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana de la Generalitat de Catalunya.

Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana de la Generalitat de Catalunya.

 

Direcció executora i direcció facultativa per establir una franja perimetral al nucli urbanitzat

Treballs de manteniment de la franja perimetral del nucli urbà amb Direcció tècnica de VermicanA partir d’un projecte tècnic que dimensiona totes les operacions, es pot portar a terme l’obertura i posteriorment el manteniment de la franja perimetral al nucli urbanitzat en qüestió.
Per tal d’assegurar una correcte excussió dels treballs de construcció o manteniment de la franja i garantir que complexi la seva funció, cal disposar de dos treballs complementaris: una direcció executora i una direcció facultativa.

 • Direcció executora: s’encarrega de realitzar les tasques de poda, tallada i estassada de la vegetació
 • Direcció facultativa: garanteix que l’execució dels treballs forestals compleixen els requisits establerts per la normativa i segons marcat per la direcció executora.

Manteniments bianuals de les franges perimetrals

Es recomana que tota franja perimetral forestal ja executada ha de seguir un manteniment bianual per assegurar que compleixi la seva funció de mantenir el risc baix d’incendi. En aquests casos, l’execució es limita a podes baixes i estassada del matollar. Per aquests treballs de manteniments, també és necessari comptar amb una direcció facultativa i una altra d’executora.

Suport als propietaris per part dels ajuntaments

Aquestes obligacions determinades per la legislació, recauen sobre els propietaris dels terrenys afectats en les franges perimetrals i les parcel·les interiors. En la major part dels casos, els ajuntaments són els que recullen aquesta obligació i donen suport de serveis als propietaris per tal d’assegurar la seva execució i acompliment.
Els ajuntaments solen ser els promotors d’aquests tipus de projectes, i com a tals, són els encarregats de procedir a la contractació de les obres i de la direcció facultativa per al seu seguiment.

Finançament públic per a les franges perimetrals

Existeixen vàries línies de finançament anuals per a les entitats municipals:Netejar el sotabosc per definir la franja permetral vermican

 • Els ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Financen fins a un 60% les actuacions a desenvolupar.
 • Recurs “Obertura de franges/parcel·les d’urbanitzacions i nuclis de població” del Catàleg de Serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona. Finança entre el 80% i el 100% segons el número d’habitants del municipi o el pressupost del projecte.
 • Recurs “Projectes de franges/parcel·les d’urbanitzacions i nuclis de població” del Catàleg 2021-2023 de Serveis de la Diputació de Barcelona. Els recursos tècnics de la Diputació de Barcelona redacten el document tècnic executiu per a la reducció de la densitat d’arbrat i per a l’estassada del sotabosc.

En alguns casos, els ajuntaments decideixen instaurar una taxa municipal per la prestació d’aquest servei des de l’administració sense necessitat de dependre d’un ajut econòmic.

Vermican ofereix la direcció facultativa i la coordinació amb l’executora

L’equip tècnic de Vermican executa la Direcció Facultativa d’obra per l’obertura i manteniment de les franges perimetrals de baixa combustió a Catalunya. Uns treballs que contemplen:

 • La seguretat i salut per als treballadors,
 • Realització de visites de replanteig,
 • Seguiment i comprovació de l’execució de l’obra
 • I altres documents necessaris per la justificació de l’execució.

Pel què fa la direcció executora, a Vermican disposem d’un catàleg d’empreses amb les que ha col·laborat. De manera, que pot garantir una bona coordinació entre la seva direcció facultativa i una altra empresa executora. Aquesta coordinació és clau per garantir l’èxit dels treballs forestals.

L’equip interdisciplinari tècnic de Vermican

A Vermican compta amb un equip tècnic multidisciplinar per assumir amb èxit tota direcció facultativa d’obra per l’obertura i manteniment de les franges perimetrals de baixa combustibilitat a Catalunya.

Disposar de tècnics especialitzats en diferents disciplines, permet tenir una visió més completa del projecte, aportant diferents punts de vista de cada especialitat tècnica i fent que la proposta sigui molt més eficient en molts àmbits.

La direcció d’obra d’aquest tipus de projecte, tot i allunyar-se dels serveis més coneguts de Vermican, és possible gràcies a que l’equip ja existent a l’empresa està format i té experiència en enginyeria forestal i en sistemes geogràfics d’informació.

Aquest coneixement integrat a la capacitat tècnica de Vermican, també farà possible la vinculació entre projectes de manteniment dels boscos i la gestió de residus orgànics en municipis.