Compostador modular Vermican

Aquest estudi va tenir com a propòsit el desenvolupament d’una estratègia per donar solució a la gestió dels biorresidus generats anualment a l’illa de La Palma. L’objectiu principal de qualsevol estratègia de gestió de biorresidus és evitar tant l’abocament directe d’aquests com la minimització del seu dipòsit després de la seva estabilització, tal com s’assenyala en la Directiva 1999/31/CE relativa a l’abocament de residus.

 

Per assolir aquesta fita, el projecte es va marcar en tres objectius específics els quals van donar pas a les etapes metodològiques de l’estudi.

 

  1. Diagnòstic i anàlisi de la situació actual en referència a la gestió de residus de La Palma. Prestant atenció especial als biorresidus.

 

  1. Definició d’alternatives per a la gestió dels biorresidus. Comparativa d’aquestes amb la gestió actual.

 

  1. Desenvolupament i redacció del Pla de Gestió de la Matèria Orgànica a l’illa de La Palma.

 

Després de l’anàlisi d’alternatives es va dur a terme la redacció del Pla per a la gestió diferenciada de la matèria orgànica d’origen domiciliari.

Les parts d’aquest document es van basar en:

  • el diagnòstic de la situació actual i els problemes que presenta en base als indicadors detectats.
  • el desenvolupament de les alternatives més convenients per a cada municipi considerant els factors tècnics, ambientals, econòmics i socials en la gestió de la matèria orgànica.

o Definició dels escenaris.

o Anàlisi dels nous models,

– noves rutes

– balanços de masses (incloent les necessitats de materials estructurants en compostatge)

– recursos (materials i humans)

o Incorporació dels residus orgànics d’origen agrícola (cultiu de plàtan) i possibles sinèrgies de gestió conjunta i complementària amb la matèria orgànica d’origen domiciliari.

  • definició de les campanyes de comunicació i socialització enfocades cap als ciutadans de l’illa.
  • desenvolupament d’una matriu DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats) sobre el nou model de gestió proposat.
  • Quant a l’opció escollida en la fase d’elaboració de l’estratègia, es va realitzar una valoració econòmica estimativa de l’opció escollida.

En el desenvolupament d’aquest treball per al Cabildo insular de la Palma es va comptar amb la col·laboració del Dr. Ramon Plana i la Dra. Belén Puyuelo.