Compostador modular Vermican

La comarca de La Jacetania es caracteritza per tenir dues realitats diferenciades urbanística i sociològicament. Per una banda, l’existència de valls amb molta incidència del turisme al Pirineu, amb edificacions verticals, allotjament de temporada i alta estacionalitat, i per altra, petits nuclis de població amb habitatges horitzontals i un alt índex d’envelliment.

 

L’objectiu de l’estudi era vertebrar una estratègia de implantació de la recollida selectiva del biorresidu a La Jacetania, per a la que es va realitzar un anàlisi de la situació actual, desgranant les característiques específiques de la zona en relació a la generació i recollida de residus:

  • Anàlisi geogràfic i climatològic
  • Anàlisi urbanístic i d’ocupació de la vivenda
  • Anàlisi poblacional i de generació de residus
  • Anàlisi de les infraestructures de residus existents
  • Anàlisi de les rutes de recollida
  • Anàlisi econòmic de la situació actual de la recollida i tractament i balanç de costos

 

El resultat es va plasmar en una proposta de prevenció del biorresidu basat en compostatge comunitari en aquells municipis allunyats de les rutes principals de comunicació per una banda, combinat amb una recollida selectiva mitjançant cinquè contenidor als municipis turístics en els que no era possible la implantació generalitzada del compostatge comunitari per manca d’espai. Posteriorment, aplicant el criteri de proximitat, la matèria orgànica recollida en contenidor es tractava de forma propera mitjançant mini plantes de compostatge descentralitzades senzilles i de baix cost i tecnologia.