Sistema de identificación de usuario compostaje comunitario vermican

Vermican ha instal·lat els primers compostadors amb sistema electrònic d’identificació d’usuaris a tot l’Estat espanyol. Concretament a 15 zones de compostatge comunitari que complementen el sistema porta a porta de recollida d’altres fraccions al poble de les Masies de Roda (Barcelona, Catalunya). Amb aquesta tecnologia l’administració responsable de la gestió de residus és capaç de conèixer en temps real l’ús dels compostadors comunitaris i idear programes d’incentius segons generació de residus.
Aquest és un sistema que limita l’ús de les àrees de compostatge comunitari només als veïns, evitant abocaments de persones de fora de la comunitat. A més, és un sistema autònom que facilita l’obertura de la tapa del compostador amb un simple gest i sense contacte: acostant la targeta identificativa al lector.

La iniciativa forma part del projecte europeu DECOST, finançat pel programa ENI CBC MED i coordinat pel Centre Tecnològic BETA (Biodiversitat, Ecologia i Tecnologia Ambiental i Alimentària) de la UVic-UCC. La implementació del compostatge comunitari busca reforçar el sistema porta a porta de recollida de residus municipals gestionat per Recollida de Residus d’Osona.

Primers a tot Espanya

Per primera vegada a tot l’Estat espanyol, els compostadors instal·lats a les àrees comunitàries de compostatge de Les Masies de Roda tenen un sistema de tancament que s’obre amb la identificació electrònica dels usuaris mitjançant una targeta i sense contacte. Un tecnologia aportada per l’empresa Seigarbost. Aquesta apertura electrònica funciona gràcies a una bateria que es carrega amb una placa fotovoltaica solar incorporada a la tapa del compostador.
Amb el simple gest d’apropar la targeta per obrir la tapa d’accés al compostador, el sistema també genera unes dades que són enviades telemàticament al núvol i que poden ser consultades per l’ajuntament o entitat gestora dels residus.
Gràcies a aquestes dades es pot saber quantes vegades utilitza el compostador cada família, i així premiar, si es vol, la seva contribució al programa de tractament de residus orgànics. I també fa viable la instauració d’un pagament més just per generació de residus segons l’ús que en fa cada unitat familiar.

La identificació d’usuaris evitar la brossa forània

A la vegada, aquest sistema també evita que qualsevol persona de fora el municipi pugui utilitzar aquests contenidors o manipular el seu contingut. O sigui, que es garanteix que el sistema de recollida de residus només gestiona aquells generats al seu municipi.

El compostatge comunitari amb el porta a porta, suma!

Aquesta opció d’identificació d’usuaris de les zones de compostatge és totalment compatible amb el que utilitzen alguns sistemes porta a porta, on cada cubell té un xip que el vincula al seu propietari. Així doncs, totes les dades es poden gestionar mitjançant la mateixa plataforma.

Les Masies de Roda

Aquest és un municipi amb quatre nuclis petits i aïllats entre si amb una edificació molt horitzontal i que no arriba a tenir mil habitants. Gràcies a la seva participació al projecte europeu DECOST (Decentralized Composting in Small to Medium Towns) ha canviat el seu sistema de gestió de residus urbans. En concret, ha optat per una gestió mixta dels residus municipals que consisteix en una recollida porta a porta de totes les fraccions i un compostatge exclusiu per la matèria orgànica mitjançant àrees de compostatge comunitari.

Com a empresa especialista en gestió de biorresidus, Vermican ha dimensionament, dissenyat i col·locat les 15 zones de compostatge comunitari amb identificació electrònica d’usuaris. Una implementació per reforçar el sistema porta a porta de recollida de residus municipals gestionat per Recollida de Residus d’Osona. La intenció és assolir percentatges d’entre el 70% i el 80% en la recollida selectiva, a més d’obtenir una fracció molt més neta en el reciclatge i un producte, el compost, d’alt valor afegit i sense necessitat d’transportar-lo a una planta de tractament. Segons els responsables de el projecte, s’espera poder gestionar entre 75 a 100 tones de residus orgànics gràcies a aquestes àrees de compostatge comunitari amb sistema autònom d’identificació d’usuaris.

Interior compostador Masies de Roda vermicanEn un mes, menys residu i millor separació

Durant el primer mes de funcionament del nou model de recollida, la generació de residus a Masies de Roda s’ha disminuït en un 63% respecte al mes anterior. Aquesta dada es correspon, per una banda, a la gestió de la matèria orgànica mitjançant el compostatge comunitari, i per l’altra, a la disminució vinculada a la nova implantació de recollida amb el model porta a porta, que es considera al voltant d’un 15% sobre la generació inicial. La generació de la fracció rebuig s’ha vist minvada en 14,75 tones, un 70% menys respecte a les tones recollides durant el mes de setembre, tan sols un mes abans de la implantació del model porta a porta amb compostatge comunitari.

Projecte europeu

Aquesta iniciativa a Les Masies de Roda forma part del projecte de recerca científica DECOST (Decentralized Composting in Small to Medium Towns) que desenvolupa, durant tres anys, un nou marc de gestió municipal dels residus orgànics per a ciutats petites i mitjanes de l’arc mediterrani i on participen vuit entitats publiques i privades de sis països diferents, entre Espanya, Itàlia, Jordània i Palestina.
L’objectiu és crear sistemes tancats i descentralitzats de compostatge comunitari i domèstic. On els municipis i els veïns tinguin un paper cabdal a l’hora de valoritzar els residus orgànics i donar-los sortida via projectes d’agricultura urbana, millorant els percentatges actuals de recollida de la fracció orgànica. Actualment, a Catalunya només es recull selectivament entre un 33 i un 36% dels residus orgànics que es generen. El projecte el coordina el Centre Tecnològic BETA (Biodiversitat, Ecologia i Tecnologia Ambiental i Alimentària) de la UVic-UCC i està finançat per la Unió Europea a través del programa de cooperació ENI CBC Mediterranian Sea Basin Programme, que hi contribueix amb 2,7 milions d’euros (ME), un 90% del total del pressupost, que és d’un total de 3,1M€.