Vermican ofereix una àmplia cartera de Serveis per donar resposta a les necessitats d’administracions públiques i institucions privades en relació al tractament de residus municipals i neteja viària, així com plans de comunicació i de sensibilització amb creativitat inclosa i producció opcional.

Serveis de Consultoria

Tota acció necessita una planificació segons una anàlisi prèvia, així es garanteix el seu èxit, eficiència i eficàcia. En tot treball de reflexió participa el nostre equip interdisciplinari per incorporar el màxim de visions possibles.

Estudis d’implementació de recollida selectiva

Recollida selectiva Porta a Porta

Estudis d’Optimització de Residus

Control de qualitat de servei de recollida i neteja

Plans de Prevenció de Residus

Plans de Compostatge Descentralitzat

Manteniment de Zones de Compostatge Comunitari

Caracteritzacions de Residus

Suport a la redacció de licitacions públiques

Altres tasques de suport tècnic

• Plans Local de Residus

Sensibilització i Comunicació

Implementar nous sistemes de gestió de residus implica demanar un canvi d’hàbits. Per aconseguir la seva adaptació és important invertir en informació i sensibilització durant un mínim de sis mesos. També recomanem realitzar altres campanyes de manera recurrent en el temps, per mantenir l’índex de participació i qualitat de separació.

• Campanyes de sensibilització i reforç: contenidor orgànica, compostatge comunitari i compostatge individual

Campanyes escolars

Caracteritzacions públiques

Jornades tècniques