Els residus i especialment els biorresidus, difereixen en el seu origen, sent un factor determinant a l’hora de la seva gestió, recollida i tractament. Conèixer les característiques i tipologia de cada fracció és determinant a l’hora de definir estratègies de gestió dels mateixos.

A més d’això, les caracteritzacions són una eina molt efectiva en l’àmbit de la sensibilització i conscienciació ciutadana, ja que serveixen per visualitzar la problemàtica en relació a la incorrecta separació en origen i recollida selectiva. Les caracteritzacions públiques mostren a la població, d’una manera visual, la composició dels residus que es dipositen al contenidor de resta o orgànica, augmentant la consciència ciutadana per al foment de la separació dels residus així com millorant en la informació i sensibilització dels mateixos.

El protocol de caracterització que segueix Vermican es basa en la norma UNE-EN 14899:2007, podent realitzar-les en base a sistemes de quarteig o sistemes de pesatges globals, disposant de recursos materials propis (bàscules, cubs de caracterització, lones, taules de triatge , etc.)

Des de Vermican, s’han realitzat diferents caracteritzacions públiques en entorns urbans així com rurals amb la presència de la ciutadania, públic escolar i responsables de grans generadors.