POLÍGONO INDUSTRIAL AEZMNA PUERTA A PUERTA TASA RESIDUO

Gràcies a la nova Llei Estatal 722 de Residus i a l’impuls del govern Foral de Navarra, ara és possible regular justament la taxa de residus municipals a empreses situades a polígons industrials de Navarra. Vermican ha iniciat l’estudi per proposar el sistema de gestió de residus d’empreses industrials i concretar, així, una taxa corresponent més d’acord amb la realitat a Tafalla i a Olite.

Situacions dispars i injustes

Fins ara, els ajuntaments i les mancomunitats no tenien la potestat de recollir els residus de les empreses, depenia de la voluntat de cada institució pública.

La majoria dels ajuntaments, com que no tenien l’obligació de recollir els residus de les empreses situades a polígons industrials, el servei municipal es reduïa, en molts casos, a la neteja mínima dels seus carrers i a la recollida del contingut d’un nombre reduït de contenidors. Així, existeixen diferents criteris per establir una taxa a les empreses per al servei de neteja i/o gestió mínima de residus, com ara metres quadrats de superfície del negoci o el consum de l’aigua…

Estudi a Tafalla i Olite, Navarra

Actualment, a les poblacions de la Mancomunitat de Mairaga, tenen establert el càlcul de la taxa de residus a les empreses dels polígons en funció del consum d’aigua. Però ara, gràcies a un estudi que farà Vermican, s’establirà el sistema de recollida que necessiten les empreses d’Olite i Tafalla així com una taxa segons el servei real rebut.

Aquest estudi l’impulsa la Mancomunitat de Mairaga i compta amb la col·laboració d’AEZMNA, l’Associació d’Empreses de la Zona Mitjana de Navarra.

Taxa justa a mida

Aquest estudi garanteix que el sistema de recollida està dimensionat a la quantitat, la freqüència i la tipologia dels residus generats per les empreses de la zona analitzada.

Alhora, la taxa correspon a la utilització real del servei rebut per cada empresa.

Així doncs, es tracta de regularitzar una situació que no beneficiava a ningú implicat.

Basauri ja té sistema de recollida i taxa segons necessitats

Vermican ja va fer un estudi similar per a l’Ajuntament de Basauri per substituir els contenidors per un servei de recollida porta a porta. Així, es va facilitar un contenidor a tota empresa que ho va sol·licitar i es va establir una taxa segons l’ús del servei de recollida.

Fases de l’estudi

Per concretar el sistema de recollida i la seva taxa associada s’ha de fer un estudi que consta de diferents fases: Presentació, Anàlisi i diagnòstic

Presentació

Abans de realitzar qualsevol acció cal informar a tots els agents implicats de l’inici d’aquesta iniciativa. La intenció és cercar la màxima complicitat possible entre les administracions i empreses implicades. Es poden utilitzar diferents canals: cartes informatives, presentacions presencials o telemàtiques…

En aquest cas de Tafalla i Olite, es va fer una presentació presencial amb la participació de representants de les empreses implicades, del Consorci de Residus de Navarra – NILSA, de la Mancomunitat de Mairaga, GAN-NIK (empresa pública de gestió de residus de Navarra ), i d’AEZMNA, l’Associació d’Empreses de la Zona Mitjana de Navarra.

Anàlisi

Gràcies al treball de camp de fer visites una a una a les empreses del territori, s’obtenen dades de generació de residus, tipologia, quantitat i freqüència de necessitat de recollida. En aquesta fase ja es diferencia el residu entre què és assimilable urbà de l’industrial.

També es localitzen els possibles punts negres com a contenidors amb deixalles no apropiades.

Diagnòstic

L’objectiu és plantejar una recollida d’acord amb les necessitats de les empreses i la mancomunitat, ja sigui una porta a porta, mitjançant contenidors o combinat.

Els tècnics de Vermican també plantegen alternatives més lligades a l’economia industrial per a la gestió dels residus industrials. Per exemple, una deixalleria només per als subproductes com restes agroalimentàries o una recollida col·lectiva de residus perillosos, d’olis de tallers, film comercial o fusta. Finalment, en aquesta fase, es presenta la viabilitat tècnica, econòmica i ambiental dels diferents sistemes de recollida plantejats perquè el client esculli quin és el millor sistema per instaurar.